• Binnen de Gereformeerde Hogeschool is de organisatie en het bestuur gebaseerd op de principes en bepalingen van de branchecode governance van de HBO-Raad. Dat heeft onder andere tot gevolg dat er een duidelijke scheiding is aangebracht tussen verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden tussen (intern) toezicht, bestuur en directievoering. Deze verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting GH als ook in het bestuursreglement.

  Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht van de Gereformeerde Hogeschool bestaat uit vijf leden:

  Dhr. ds. A. van der Veer (30 januari 1942)
  Predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, oud-voorzitter van de EO en programmamaker bij de EO.
  Voorzitter, voorzitter remuneratiecommissie; termijn: 2008-2012.

  Mevr. drs. B. Wesseling MSM (9 mei 1956)
  Manager Zorg & Innovatie, InteraktContour, Nunspeet.
  Vicevoorzitter; termijn 2002 – 2009; termijn verlengd tot 1 januari 2012.

  Dhr. D. de Jonge (28 december 1954)
  Werkzaam bij de gemeente Amersfoort als controller en locogemeentesecretaris.
  Secretaris, lid auditcommissie; termijn 2006 – 2010; is herbenoemd tot 2014.

  Dhr. drs. G.J.M. Segers (9 juli 1969)
  Tweede Kamerlid fractie ChristenUnie
  Lid, termijn: 2012-2016
  Nevenfuncties:
  Lid Raad van Advies van IFES-Nederland
  Lid EO Radio panel ‘Deze Week’, sinds oktober 2008

  Dhr. mr. T. Abbo LL.M (16 augustus 1963)
  Advocaat (Abbo Slachter Van Tricht Advocaten, Oud-Beijerland)
  Lid, termijn 2011-2015
  Nevenfuncties:
  Voorzitter klachtencommissie van het Weel-Bethesda ziekenhuis te Dirksland.
  Secretaris St. Vrienden van de Wegwijzer te Middelharnis.
  Secretaris St. Huisman Foundation te Nijkerk.

  De heer R.D. Schoonbeek RA (25 juli 1966)
  Directeur/ eigenaar AVIZIE Accountants, Zwolle
  Lid Auditcommissie, termijn: 2013 - 2017
  Nevenfuncties:
  Vice voorzitter Raad van Toezicht Landstede
  Penningmeester Stichting TC 91 Stadshagen
  Penningmeester Stichting Hanzebox
  Penningmeester Stichting Community Service Rotary
  Bestuurslid Stichting Mocca d’Or Foundation
  Bestuurslid Stichting Zwols Kampioenschap Voetbal

  Vergaderingen

  De Raad van Toezicht (RvT) van de GH vergadert als regel 5 keer per jaar. Ongeveer drie keer per jaar wordt door de RvT een bezoek gebracht aan een van de afdelingen van de GH. Minimaal een keer per jaar vergadert de RvT tezamen met de MR, voor een deel in afwezigheid van het CvB. Voor de agendering van die bijeenkomst kunnen RvT, CvB en MR onderwerpen aandragen. De vergaderingen van de RvT zijn niet openbaar. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt.
  Jaarlijks evalueren de leden van de RvT hun functioneren, mede aan de hand van de bepalingen van de branchecode governance.

  Commissies

  Remuneratie

  De vergoedingen voor de Raad van Toezicht zijn gebaseerd op de door de Hay Group opgestelde richtlijnen voor de vergoedingen van leden van de Raad van Toezicht.(Uitwerking Bezoldiging toezichthouders Hogescholen, Hay Group, 2007) Klik hier om de regeling Vergoeding Raad van Toezicht te lezen. 

  College van Bestuur

  De Gereformeerde Hogeschool wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB). Dhr. drs. J.D. Schaap MPM is voorzitter van het CvB. Het CvB is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de Gereformeerde Hogeschool. Daarnaast heeft het CvB de dagelijkse leiding over de GH en haar personeel. De taken en bevoegdheden van het CvB zijn vastgelegd in het bestuursreglement.

  Taken

  Tot de taken van het CvB behoort onder andere het ontwikkelen van een op de GH toegesneden intern risico-beheersings- en controlesysteem. Daartoe gebruikt de hogeschool risicoanalyses van de operationele en financiele doelstellingen, een kwaliteitszorgsysteem dat een verbinding kent met de wettelijke eisen voor accreditatie van opleidingen en doelstellingen van de hogeschool, handleidingen voor de inrichting van de financiele verslaggeving, de bekostigingsystemen en het kwaliteitbeleid, inclusief de daarbij behorende procedures en een systeem voor monitoring en rapportering. Binnen het identiteitbeleid zijn principes van integriteit aan de orde: leven in overeenstemming met bijbel en gereformeerde belijdenis, identiteitsdocument, kernwaarden en het bepaalde in missie, visie alsmede het huishoudelijk reglement.

  In het vigerende strategische beleidsplan is verwoord “dat onze grondslag ook leidt tot ambities met betrekking tot het werkklimaat in onze organisatie. We willen dat het gekenmerkt wordt door samenwerking (als collega’s onderling, met studenten en klanten alsmede werk- en beroepenveld) die gebaseerd is op gerichtheid op het heil en welzijn van de naaste, vertrouwen respect, open communicatie, betrouwbaarheid en leren leven met de gebrokenheid (het onvolkomene). Wat we beloven of afspreken proberen we na te komen. Als het onverhoopt niet kan lukken zullen we daar eerlijk bericht van doen en nieuwe afspraken maken….”.

  Remuneratie

  Het beloningsbeleid van de leden van het CvB heeft de volgende kenmerken:

  • de beloning van de bestuursleden bestaat alleen uit een vast deel; er worden geen variabele beloningsbestanddelen toegekend;
  • de pensioenvergoeding is ABP-gerelateerd en staat in normale verhouding tot het salaris;
  • de bestuurders worden in principe benoemd voor onbepaalde tijd;
  • er worden geen persoonlijke leningen of garanties aan bestuurders verstrekt.

  Beleidsoverleg

  Het CvB overlegt vierwekelijks in het ‘beleidsoverleg’ met de leidinggevenden van de afdelingen. Het beleidsoverleg heeft als doel het strategisch beleid van de Gereformeerde Hogeschool mede te initiëren, voor te bereiden en te evalueren. Daarnaast worden tijdens het beleidsoverleg de beleidsplannen van de afdelingen besproken en onderling afgestemd.

 • Er zijn diverse instanties binnen en buiten de Gereformeerde Hogeschool die een student rechtsbescherming bieden.

  Geschillenadviescommissie (GAC)

  De Geschillenadviescommissie (GAC) adviseert het College van Bestuur over bezwaren die worden ingediend door studenten, alumni of aankomende studenten. Het gaat hierbij om bezwaren met betrekking tot besluiten die gebaseerd zijn op de WHW, zoals beslissingen over collegeld of in- en uitschrijving. De Geschillenadviescommissie behandelt geen bezwaren tegen beslissing van examencommissies. Dit is de taak van het College van Beroep voor de examens. De GAC bestaat uit twee personen.

  Een bezwaar kan schriftelijk worden ingediend, geaddresseerd aan:

  Gereformeerde Hogeschool
  t.a.v. Klacht- en bezwaarfaciliteit
  Postbus 10030
  8000 GA Zwolle

  College van Beroep voor de Examens (COBEX)

  Het College van Beroep voor de Examens (COBEX) bestaat uit drie personen. Wanneer een student het niet eens is met de beslissing van een examencommissie, is het raadzaam dat hij allereerst in overleg met de examencommissie tot een oplossing probeert te komen. Wanneer dit niet lukt, kan hij bij het CoBex tegen de belissing bezwaar maken.

  Gereformeerde Hogeschool
  t.a.v. Secretaris College van Beroep voor de Examens
  Postbus 10030
  8000 GA Zwolle

  College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO)

  Wanneer een student het niet eens is met het College van Beroep voor de Examens, kan hij binnen een termijn van zes weken na de beslissing in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

  College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
  Postbus 16137
  2500 BC DEN HAAG

  Vertrouwenspersonen van de hogeschool

  De Gereformeerde Hogeschool heeft twee interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen van de hogeschool kunnen bij zaken die zijn gerelateerd aan seksuele intimidatie en agressie rechtstreeks benaderd worden, dan wel via de Klacht- en bezwaarfaciliteit.

  Functionarissen Klacht en bezwaar faciliteit

  De decanen kunnen voor alle zaken rond bezwaren, beroepen of klachten rechtstreeks benaderd worden, of via het postadres:

  Gereformeerde Hogeschool
  t.a.v. Klacht- en bezwaarfaciliteit
  Postbus 10030
  8000 GA Zwolle

 •